Статистика
Всего в нашей базе более 4 325 352 вопросов и 6 442 047 ответов!

Соціальні виплати (визначення, види ..)

10-11 класс

Fricanastasiya 18 июля 2016 г., 17:54:50 (2 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Мартина4455687
18 июля 2016 г., 18:58:52 (2 года назад)

Чинне законодавство не містить визначення соціальних пільг, хоч сам термін вживається і в літературі, і в правових актах доволі часто. Загалом правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян державними пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради України та актів Кабінету Міністрів України.Соціальними пільгами є ті, що надаються для життєзабезпечення громадян у зв'язку із зниженням рівня їх доходів нижче прожиткового мінімуму або втратою (зниженням) працездатності. Ці пільги належать до видів соціального забезпечення. Правовою підставою надання громадянам соціальних пільг є: 1) настання соціального ризику за обставин, передбачених у законодавстві; 2) наявність у особи особливих заслуг перед державою, пов'язаних з такими публічними подіями державного чи міжнародного значення, як воєнні дії, техногенні катастрофи, стихійні лиха тощо.Отже, соціальна пільга— це законодавче звільнення (повне чи часткове) особи від виконання нею свого обов'язку або надання їй додаткових прав при настанні соціального ризику чи за наявності у такої особи значних заслуг перед державою, пов'язаних з певними публічними подіями.Соціальні пільги є додатковим видом соціального забезпечення; вони надаються незалежно від того, одержує особа пенсію, допомоги чи заробітну плату. їх роль полягає у забезпеченні додаткової підтримки особам, у яких пенсія та заробітна плата є меншими від прожиткового мінімуму. Соціальні пільги спрямовані на реалізацію конституційного права кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.Усі соціальні пільги, передбачені чинним законодавством, поділяються на окремі види. При цьому критерії такого поділу є найрізноманітнішими.Зокрема, диференціація соціальних пільг у законодавстві здійснюється за суб'єктами, яким вони надаються. Передбачено надання пільг: ветеранам війни; ветеранам праці; особам, які мають особливі заслуги перед державою; багатодітним сім'ям; особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи; дітям-сиротам; реабілітованим особам, пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам та ін.За терміном надання соціальні пільги можна класифікувати на: постійні, що надаються впродовж тривалого часу; тимчасові, що надають на певний обумовлений період. Окремо виділяють так звані надзвичайні пільги. Вони надаються у зв'язку з певними обставинами.За ступенем персоніфікації соціальні пільги поділяють на одноособові (наприклад, пільга щодо оплати медикаментів, забезпечення санаторно-курортним лікуванням) та сімейні (пільга на оплату житлово-комунальних послуг). З огляду на періодичність виплати виділяють одноразові (забезпечення спецавтотранспортом) та щомісячні (оплата житла) пільги.І нарешті, за змістом усі соціальні пільги можна поділити на: житлово-комунальні, медико-реабілітаційні, транспортні, соціально-побутові, пенсійні та соціально-трудові.

Ответить

Другие вопросы из категории

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА!

Потрібна повна розгорнута відповідь!
Працівник взуттєвої фабрики Павленко був звільнений з роботи за власним бажанням 10 березня. Оскільки в цей день він не працював, то вимоги про озахунок пред’явив 14 березня. Але в зв’язку з відсутністю в той день касира, йому виплатили всю належну суму 15 березня.

"На экзамене ученик сказал, что, кроме Правительства РФ, на федеральном уровне действуют федеральные министерства, комитеты, федеральные службы,

управления и федеральные агенства. При этом он подчеркнул, что все федеральные органы исполнительной власти находятся в ведении Правительства РФ. Какие ошибки совершил допустил ученик в своем ответе?

1) что такое право? каковы основные значения этого слова?

2)из чего состоит система право?
3)что такое правовая норма и какова ещё структура ?
4)какова вида бывают правовые правила ?

Решите задачу!Иванов продал магнитофон петрову за 1000 рублей.По соглашению сторон деньги должны быть переданы продавцу в течении 10 дней после заклю

чения договора купли-продажи.Петров обратился в суд с иском о возврате денег.Иванов в суде пояснил что ни в какое соглашение с истцом он не вступал и денег от него не получал.Петров же привел письменное подтверждение о переводе соответствующей суммы на счет Ивана. Разрешите дело по существу.

Читайте также

Помогите хоть с каким то вопросом!!!!!!!

1. Нормативно-правовим актом найвищої юридичної сили є: А)Кодекс України Б) Конституция Украины В) Статус Г) Положення

2.ухвалювати закони в україні має правоА) Президент Украинїни Б) Кабінет міністрів України В) Верховна рада України Г) Конституційний суд України

3. Конституція України закріплює: А) основні права, свободи та обов'язки грамодян Б) Права й обовє'язни подружжя В) Питання державного бюджету Г) порядок утворення органыв влади

4. До культурних прав людини ы громадянина належать: А) Право на відпочинок Б) право на овіту В) право на свободу г) право на достатній життєвий рівень

5. Позначте обов'язки грамодянина України: А) Сплачувати податки і зроби Б) Додержуватись КОнституції та законів Україниє В) здобувати вищу освіту Г) Захищати Вітчизну

6. До соціальних норм належить:А)норма моралі Б) релігійні норми В) звичаї Г) Норма права

7. Позначте підстави для припинення громодянства: А) вихід з громадянства України Б) Втрата громадянства України В) поновлення у громодянстві Г) підстави, передбачені міжнародними договорами

8. Влада в Україні подиляється на такі складові:А) президентська влада Б) Законодавча влада В) Виконавча влада Г) Судова влада

9. Закони набирають чинності:А)через 10 днів з моменту опублікування Б) термін встановлюється в самому нормативному акті В) З моменту опублікуваняя Г) З моменту повідомлення в засобах масової інформациї

10. Яка освіта є обов'язковою?: А) початкова Б) Неповна середня В) повна загальна середня Г) неповна вища

Определите вид каждого из источников права:

а) Государства - участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи;
б) Правительство Пермского края постановляет:
1.Утвердить прилагаемые Правила обязательного медицинского страхования Пермского края.
2. Признать утратившим силу Постановление губернатора Пермской области от 24 февраля 1998 г. N 74 "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования населения Пермской области";
в) О предстоящем прибытии заявленного судна в порт капитан судна или его агент обязаны предоставить порту информацию за 10 суток и уточненную на 72, 24 и 4 часа до ожидаемого времени прихода судна в порт с указанием: судовладельца, фрахтователя, агентской фирмы по чартеру, уточненного времени прибытия к лоцманской станции (приемному бую), осадки судна, полной информации о наличии грузовых документов, потребности в топливе, воде, других видах снабжения, услугах а также отсутствия санитарных и других ограничений, препятствующих готовности судна к обработке, и другую информацию о судне и грузе, в том числе опасном, обеспечивающую нормальную обработку судна в порту.

1. Определите вид социальных норм, которые описаны ниже: а] весной перед выгоном скотины в поле хозяева обходят свой двор с образом и ладаном, завершая

это действо угощением пастухов: б] мусульмане хоронят умерших в саване из белого полотна. Саван завязывается у головы и ног. Покойника слегка присаживают в нишу, которая вырыта в боковой стенке могилы, причем его лицо должно быть обязательно обращено к Мекке. Ес­ ли умершего кладут в гроб, то последнего накрывают черным покрывалом и несут головой вперед. Покойник в гробу тоже обязательно должен быть похоронен лицом к Мекке. Памятников на могиле мусульмане не ставят, ограничиваясь каменным надгробьем в виде круглого или четырехгранного столба [большинство арабов не ставит даже надгробий, соблюдая древнее бедуинское правило, согласно которому «могила должна быть сравнено с землей таким образом, чтобы, сделав семь шагов в сторону, ее нельзя было отличить от окружающей почвы»]; в] при знакомстве младшие всегда должны первыми представляться старшим. Женщина, вне зависимости от возраста, пер­ вой не представляется мужчине (правда, возможны и исключения, например, если эта женщина - студентка, а мужчина - пожилой профессор); г) трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны забо­титься о нетрудоспособных родителях; д) распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за исключение организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; е) поступай днем так. чтобы твой сон был спокоен, а в мо­лодости так, чтобы старость твоя была спокойна.

Верно ли,

что: а) административная ответственность является видом юридической
ответственности; б) административная ответственность наступает за
противоправные деяния в сфере управления?

1)верно
только а

2) верно
только б

3) верны оба
суждения

4) оба
суждения неверныВы находитесь на странице вопроса "Соціальні виплати (визначення, види ..)", категории "правоведение". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "правоведение". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.